Thông tin liên hệ

  • Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Quốc tế -Đại học Quốc gia TP.HCM

  • Điện thoại: 028 3724 4270, số máy lẻ: 3321

  • Hotline 12/7: 0839 464 270; 0825 844 270; 0835 484 270; 0898 326 501

  • Email: dhqt.tvts@hcmiu.edu.vn


Xem thêm Thông tin tuyển sinh