Thông tin liên hệ

Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Quốc tế -Đại học Quốc gia TP.HCM
028 3724 4270, số máy lẻ: 3321
Email: dhqt.tvts@hcmiu.edu.vn
Xem thêm Thông tin tuyển sinh